Đôi khi nổi cơn, muốn đập phá. Điên thật đấy. Nghe nhạc để giải tỏa vậy. Thix nhất bài Bleed It Out.

yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “”);To view this multimedia content, please enable Javascript.

Advertisements