Có lẽ đây là lúc bạn cần một lời an ủi, một sự động viên.
Nhưng tôi đã ở quá xa, xa lắm rồi.

Chỉ còn thầm chúc cho bạn mà thôi.

yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “”);To view this multimedia content, please enable Javascript.

Advertisements