Lý Thương Ẩn
Vô Đề
IV.
Tương kiến thời nan biệt diệt nan ,
Ðông phong vô lực bách hoa tàn .
Xuân tàm đáo tử ti phương tận ,
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can .
Hiểu kính đản sầu vân mấn cải ,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn .
Bồng lai thử khứ vô đa lộ ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan .

Bản dịch Trần Trọng San

Đã khó gặp nhau lại khó xa
Gió đông sức cạn rụng trăm hoa
Tằm xuân đến thác tơ đành dứt
Nến sáp khi tàn lệ kiệt sa
Sớm ngắm chạnh buồn mây tóc điểm
Đêm ngâm chợt cảm lạnh trăng tà
Bồng lai đến đó khôn nhiều lối
Dò hỏi chim xanh hậu giúp mà

Advertisements