Ngon và lâu chán là hai tính chất khác nhau.

Ngon vẫn có thể mau chán.

Dở vẫn có thể lâu chán.

Liên hệ đến mức độ thông dụng của các hệ thống phần mềm. Nếu như ngon được xem như usability (mức độ dễ sử dụng), thì lâu chán liên quan đến usage (mức độ sử dụng). Usage chịu chi phối bởi usability và các chức năng hệ thống cung cấp. Trong đó, usability có khả năng chi phối trong thời gian đầu sử dụng hệ thống, nhưng nói chung, về lâu dài, usage cao khi và chỉ khi functionality cao.

Advertisements