1.

Đầu kì: Tình hình này là tao đầu cơ mỳ gói mày ạ.

Cuối kì: Đầu cơ thế mà vẫn không ăn thua mày ạ.

2.

Dear Prof.

Your final exam yesterday was such a relief. I now have time to clean my room and my computer. Frankly, 10mins doing so make me feel worthier than any 10mins I spent on your module.

Advertisements