Kì này mình sống ít lãng phí hơn. Ít hơn hẳn so với đợt ở Sing. Mà bận quá nên lười blog.

Thôi thì nghĩ ra cái gì ghi lại cái nấy. Để sau này còn nhìn lại được là lúc đó cuộc sống như thế nào.

To-do list:

– Air ticket

– Housing in Singapore

– Housing in US

– Report to Franco about his project

– Report to Sorin about his project

– Run

– Visit international house

– Go around and take a batch of Spring pictures.

… and something else…

Advertisements